6th Kyu

GREEN BELT

KIHON IDO

Moving combinations

 • Sanchin dachi yoko uke shitabarai morote tsuki (double block double punch)
 • 45 degree shikodachi mawashi hijiate urauchi,harai uke,gyakutsuki
 • 90 degree shikodachi tettsui uchi ura uchi
 • 45 degree shikodachi kansetsu keri age-tsuki ura uchi harai uke gyakutsuki
 • Sanchin dachi maekeri mawashikeri
 • Zenkutsu-dachi sokuto-keri gyakutsuki

Neko ashi combinations

 • Neko ashi sanchin dachi jodan uke gyakutsuki
 • Neko ashi zenkutsu dachi chudan uke jodan gyakutsuki
 • Neko ashi shikodachi 45 degrees harai uke gyakustsuki

Kata

 

 • Gekisai Dai Ichi
 • Gekisai Dai Ni
 • Saifa

Kumite

 

 • 2/3 rounds