5th Kyu

BLUE BELT

KIHON IDO

Moving combinations

 

 • Sanchin dachi yoko uke shitabarai morote tsuki (double block double punch)
 • 90 degree shikodachi tettsui uchi ura uchi
 • 45 degree shikodachi kansetsu keri age-tsuki ura uchi harai uke gyakutsuki

Neko ashi combinations

 • Neko ashi sanchin dachi jodan uke gyakutsuki
 • Neko ashi zenkutsu dachi chudan uke jodan gyakutsuki
 • Neko ashi shikodachi 45 degrees harai uke gyakustsuki
 • Neko ashi rear leg maekeri, jun tsuki (after slide rear leg forward)
 • Neko ashi rear leg maekeri forward to hijiate, ura uchi, harai uke gyakutsuki (after slide rear leg forward)
 • Neko ashi front leg maekeri, rear leg mawashikeri
 • Neko ashi sokuto keri gyakutsuki (a) & (b) See black belt syllabus

Kata

 

 • Gekisai Dai Ichi
 • Gekisai Dai Ni
 • Saifa

Kumite

 

 • 2/3 rounds