4th Kyu

PURPLE BELT

KIHON IDO

Moving combinations

Neko ashi combinations

 

 • Neko ashi sanchin dachi jodan uke gyakutsuki
 • Neko ashi zenkutsu dachi chudan uke jodan gyakutsuki
 • Neko ashi shikodachi 45 degrees harai uke gyakustsuki
 • Neko ashi rear leg maekeri,jun tsuki (after slide rear leg forward)
 • Neko ashi rear leg maekeri forward to hijiate,urauchi,harai uke gyakutsuki (after slide rear leg forward)
 • Neko ashi front leg maekeri, rear leg mawashikeri
 • Neko ashi sokuto keri gyakutsuki (a) & (b) See black belt syllabus
 • Neko ashi sanchin dachi yoko uke shitabarai morote tsuki (double block double punch)
 • Neko ashi 90 degree shikodachi tettsui uchi ura uchi
 • Neko ashi 45 degree shikodachi kansetsu keri age-tsuki ura uchi harai uke gyakutsuki

Kata

 

 • Gekisai Dai Ichi
 • Gekisai Dai Ni
 • Saifa
 • Sanchin

Kumite

 

 • 2/3 rounds